Ochrana osobných údajov

Uznávame, že keď sa rozhodnete poskytnúť nám informácie o sebe, veríte, že konáme zodpovedne. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, kto sme, ako získavame, poskytujeme a používame osobné informácie o vás a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov. Toto sa týka osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom internetových stránok alebo keď nadviažeme (potenciálny) vzťah s vami (alebo vašou organizáciou) ako s dodávateľom, zákazníkom alebo obchodným partnerom.

Čo robíme?

Spoločnosť Cushman & Wakefield je popredná celosvetová spoločnosť zaoberajúca sa realitnými službami so 51 000 zamestnancami vo viac ako 70 krajinách, ktorí pomáhajú užívateľom a investorom optimalizovať hodnotu ich nehnuteľností. Spoločnosť Cushman & Wakefield je jednou z najväčších komerčných spoločností v oblasti nehnuteľností, ktorá poskytujé základné služby v oblasti agentúrneho lízingu, služieb v oblasti aktív, kapitálových trhov, služieb vybavenia (C&W Services), globálnych služieb v oblasti nehnuteľností, investícií a správy majetku (DTZ Investors), služieb projektovania a výstavby, zastúpenia nájomcu a oceňovania a poradenstva. Viac informácií o nás nájdete v časti O nás na našich internetových stránkach.

Aké informácie získavame? 

V závislosti od vášho vzťahu so spoločnosťou C&W môžeme získavať osobné informácie o vás, ktoré vo všeobecnosti patria do nasledujúcich kategórií:

informácie, ktoré poskytujete dobrovoľne

 • Informácie na internetových stránkach. Môžete navštíviť naše internetové stránky bez toho, aby ste nám o sebe niečo povedali. V niektorých situáciách však môžeme požiadať, aby ste nám dobrovoľne poskytli niektoré osobné údaje. Napríklad môžete mať záujem o to, aby ste sa zaregistrovali, aby ste dostávali e-maily od nás, prečítali si nejaký prieskum alebo sa zúčastnili nejakej udalosti, alebo sa zúčastnili na akomkoľvek online fóre, ktoré priebežne poskytujeme, alebo ak sa zaregistrujete v akomkoľvek online účte alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom internetových stránok (vtedy budeme získavať informácie ako meno, e-mailovú adresu, organizáciu, krajinu, poštové smerovacie číslo, názov pozície, telefónne číslo, podrobnosti o vašom komentári alebo požiadavke a používateľské meno/heslo). Keď dostaneme vaše osobné údaje, budeme s nimi zaobchádzať bezpečne, zákonne a spravodlivo. 
 • Informácie, ktoré získavame pri obchodovaní s vami. Môžeme získavať a spracúvať informácie týkajúce sa vás ako fyzickej osoby (či už ako používateľa internetových stránok alebo inak) pri obchodovaní so spoločnosťou C&W ako zákazník, budúci zákazník, predajca, dodávateľ, konzultant, profesionálny poradca alebo iná tretia strana alebo v ich mene (ďalej len „údaje o zákazníkoch, dodávateľoch alebo obchodných partneroch“). Medzi príklady údajov o zákazníkoch, dodávateľoch alebo obchodných partneroch patria:
 • kontaktné údaje kontaktného miesta pre zákazníka, dodávateľa alebo obchodných partnerov spoločnosti C&W (napríklad meno, pracovné telefónne číslo, pracovná adresa, fotografia) aj na účely účasti na akomkoľvek propagačnom alebo inom podujatí alebo súťaži spoločnosti C&W; 
 • informácie o zákazníkoch, dodávateľoch alebo obchodných partneroch alebo ich zástupcoch (napríklad meno, zodpovednosti, oddelenie, pracovná história, kvalifikácia a skúsenosti); 
 • finančné informácie (napríklad informácie o finančnom účte osôb prepojených s konkrétnou firmou) alebo informácie o vlastníctve nehnuteľností týkajúce sa takýchto osôb, ak je to potrebné na vykonanie platby alebo plnenie zmluvných záväzkov alebo na náležitú starostlivosť alebo na súvisiace účely; 
 • Snímky z priemyselnej kamery/dohľad nad vstupom do budovy. v priestoroch spoločnosti C&W môžeme zaviesť postupy dohľadu pomocou priemyselnej kamery/vstupu do budovy (ktoré zahŕňajú spracúvanie snímok návštevníkov z priemyselnej kamery a/alebo osobné informácie, ako je meno, zastúpená organizácia a čas vstupu) na účely bezpečnosti a presadzovania práva, na stanovenie a obhajobu zákonných práv alebo s cieľom chrániť životné záujmy akejkoľvek osoby.

Informácie, ktoré získavame automaticky

Keď navštívite naše internetové stránky, môžeme z vášho zariadenia automaticky získavať určité informácie. V niektorých krajinách vrátane krajín v Európskom hospodárskom priestore sa tieto informácie môžu považovať za osobné informácie podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov. Konkrétne informácie, ktoré získavame automaticky, môžu obsahovať informácie, ako napríklad vašu adresu IP, typ zariadenia, identifikátor súboru cookie, typ prehliadača, širokú geografickú polohu (napríklad polohu na úrovni krajiny alebo mesta) a ďalšie technické informácie. Môžeme tiež získavať informácie o tom, ako vaše zariadenie interagovalo s našimi internetovými stránkami vrátane navštívených stránok a kliknutí na odkazy. Získavanie týchto informácií nám umožňuje lepšie pochopiť návštevníkov, ktorí prichádzajú na naše internetové stránky, odkiaľ pochádzajú a aký obsah na našich internetových stránkach ich zaujíma. Tieto informácie používame na účely internej analýzy a na zlepšenie kvality, relevantnosti a skúseností na našich internetových stránkach pre našich návštevníkov. Niektoré z týchto informácií sa môžu získavať pomocou súborov cookie a podobných technológií sledovania vrátane webových majákov. Ďalšie informácie o typoch súborov cookie, ktoré používame, prečo a ako môžete regulovať súbory cookie, nájdete v našom oznámení o súboroch cookie

Informácie, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán

 • Aby sme mohli dodržiavať rôzne predpisy alebo vykonať osobné previerky v súlade s našimi vnútornými požiadavkami (ak sú prípustné a v súlade s platnými právnymi predpismi), niekedy môžeme získať osobné údaje o vás od tretích strán, ako sú databázy kontroly úverov, databázy politicky exponovaných osôb, strany zamietnuté štátom, sankcie a zoznamy sledovania, váš zamestnávateľ, ostatné strany v oblasti nehnuteľností, ako sú realitní agenti, kupujúci, predajcovia, dlžníci, veritelia, architekti, inžinieri, geodeti, developeri a finančné inštitúcie, ako aj databázy zdrojov online a verejné registre. Tieto informácie získame len vtedy, ak sme si overili, či tieto tretie strany buď majú váš súhlas, alebo sú inak právne oprávnené alebo povinné poskytnúť nám vaše osobné údaje. Medzi typy informácií, ktoré získavame od tretích strán, patria napríklad informácie o tom, či ste podstúpili nejaké konkrétne regulačné opatrenia alebo súdne konania. Informácie, ktoré dostávame, používame, aby sme zachovali a zlepšili presnosť záznamov, ktoré máme o vás a posúdili akékoľvek riziká vyplývajúce z akéhokoľvek vzťahu alebo budúceho vzťahu s vami a/alebo vašou organizáciou.

Citlivé osobné údaje

 • Niektoré informácie, ktoré poskytnete alebo ktoré získame zo zdrojov tretích strán (v prípade, že to dovoľujú príslušné právne predpisy a v súlade s nimi) v súvislosti s vykonávaním hĺbkovej analýzy vo vzťahu k vám alebo vašej organizácii, môžu byť citlivé, ako napríklad akékoľvek vaše odsúdenia za trestné činy alebo podrobnosti o vašej politickej činnosti alebo náboženskej príslušnosti (napr. v súvislosti so stanovením toho, či ste politicky exponovaná osoba). Potrebujeme tieto informácie na účely vykonávania kontrol s cieľom „poznať svoje protistrany“ a inak posúdiť riziko v súlade s platnými právnymi predpismi v súvislosti so spoluprácou s vami/vašou organizáciou ako potenciálnym zákazníkom alebo dodávateľom. 

Môžete nám tiež poskytnúť informácie o zdravotnom stave, aby sme vám uľahčili vykonanie úprav, aby sme zabezpečili prístup do priestorov a/alebo na podujatia.Ak nám poskytnete informácie o inej osobe, potvrdzujete, že vás poverili, aby ste konali v ich mene, že ste ich informovali o našej totožnosti a účeloch (ako sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov), na ktoré budú tieto informácie spracúvané, a že ste získali potrebné súhlasy na spracúvanie ich osobných údajov. Keď sa s nimi prvýkrát spojíme, môžeme im povedať, odkiaľ sme získali informácie. 

Ako používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely (alebo inak opísané v mieste získavania):

 • s cieľom vytvoriť a spravovať záznamy o vašom online účte (ak nejaký existuje), poskytovať vám služby online vrátane uľahčenia vašej účasti na akomkoľvek diskusnom fóre a na správu internetových stránok a systémov;
 • s cieľom zlepšovať naše internetové stránky a naše produkty a služby;
 • na účely hĺbkovej analýzy v súlade s platnými právnymi predpismi, s cieľom posúdiť finančné riziko, riziko pre reputáciu, úverové alebo poistné riziko vyplývajúce z akéhokoľvek vzťahu alebo budúceho vzťahu s vami/vašou organizáciou a/alebo s cieľom vykonávať akékoľvek potrebné kontroly na účely boja proti praniu špinavých peňazí;
 • s cieľom poskytnúť vám/vašej organizácii informácie alebo produkty a služby, o ktoré ste požiadali, a na účely fakturácie a platieb;
 • s cieľom posielať vám oznamy týkajúce sa služieb, odpovedať na oznamy, ktoré ste nám zaslali, a požiadať o spätnú väzbu;
 • s cieľom uľahčiť účasť na podujatiach alebo súťažiach, do ktorých ste sa zaregistrovali/do ktorých ste sa prihlásili;
 • s cieľom identifikovať trendy v sektore nehnuteľností;
 • aby sme zabezpečili, že obsah, služby a reklama, ktoré ponúkame, sú prispôsobené vašim potrebám a záujmom (alebo záujmom vašej organizácie) a na účely rozvoja podnikania;
 • s cieľom kontaktovať vás priamo alebo prostredníctvom našich zástupcov poštou, telefónom, faxom, e-mailom, SMS alebo inou elektronickou poštovou službou s ponukou tovarov a služieb alebo informácií, ktoré vás môžu zaujímať (vrátane informácií o tovaroch a službách iných organizácií). Ak si neželáte dostávať od nás informácie o marketingových aktivitách, uveďte to, ak sa to požaduje v registračnom alebo kontaktnom formulári, alebo nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Získame váš súhlas s poskytovaním materiálov s priamym marketingom, ak to vyžadujú právne predpisy.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • našim partnerom alebo pridruženým subjektom, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom:
 • ktorí nám poskytujú služby spracúvania údajov (napríklad na podporu dodávok, poskytovanie funkčnosti alebo pomoc zvyšovať bezpečnosť našich internetových stránok alebo inej IT infraštruktúry, aby nám pomohli pri vykonávaní kontrol hĺbkovej analýzy, vykonávania marketingu, analýzy alebo výskumu v našom mene alebo na podporu poskytovania služieb našim klientom vo všeobecnosti alebo na základe konkrétnej zákazky);
 • s ktorými zabezpečujeme spoločné propagačné akcie (s cieľom zabezpečiť, aby ste nedostávali informácie priameho marketingu z viacerých zdrojov); alebo
 • v prípade spoločností skupiny alebo pridružených subjektov, ktorí inak spracúvajú osobné informácie na účely, ktoré sú opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré sú vám oznámené, keď získavame vaše osobné údaje. 

Ďalšie informácie o našich spoločnostiach v skupine, pridružených subjektoch a poskytovateľoch služieb tretích strán, ktoré môžu spracúvať vaše osobné údaje (vrátane ich umiestnenia), vám môžeme poskytnúť na požiadanie, a to tak, že nás kontaktujete pomocou údajov v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie:

 • našim klientom a účastníkom na ponukách vo vzťahu k cenovým ponukám a transakciám, do ktorých ste zapojení;
 • každému kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnej, štátnej agentúre, súdu alebo inej tretej strane, ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné (i) v zmysle platných právnych predpisov alebo nariadení, (ii) na stanovenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo (iii) s cieľom chrániť vaše životné záujmy alebo záujmy akejkoľvek inej osoby;
 • skutočnému alebo potenciálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek skutočným alebo navrhovaným nákupom, zlúčením alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podnikania za predpokladu, že informujeme kupujúceho, že vaše osobné údaje smie používať iba na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov;
 • ľubovoľnej inej osobe s vaším súhlasom poskytnúť informácie.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Podľa právnych predpisov Európskej únie o ochrane údajov náš právny základ pre získavanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétnych súvislostí, v ktorých ich získavame. Obvykle však budeme získavať osobné údaje od vás, iba (i) ak potrebujeme osobné informácie na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu, (ii) ak je spracúvanie v našich legitímnych záujmoch, ktoré nie sú menej dôležité ako vaše práva, (iii) ak máme na to váš súhlas. V niektorých prípadoch môžeme byť povinní na základe právnych predpisov od vás získavať osobné údaje alebo môžeme inak potrebovať osobné údaje na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej osoby.Kedy spracúvame vaše citlivé osobné údaje: (i) v súvislosti s kontrolami na poznanie našich protistrán, ako to vyžaduje príslušné právo; (ii) na základe toho, že spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu; (iii) na základe vášho výslovného súhlasu; alebo (iv) na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám osobné údaje. Pokiaľ nie je uvedené inak, informácie, ktoré požadujeme, sú potrebné na účely uzatvorenia a podpisu zmluvy s vami alebo s vašou organizáciou a/alebo poskytovaním služieb vám alebo vašej organizácii a neposkytnutie informácií bude brániť uzatvoreniu zmlúv a/alebo poskytovaniu príslušných služieb.Ak získavame a použijeme vaše osobné údaje v závislosti od našich legitímnych záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), tieto záujmy budú zvyčajne: poskytovať vám naše služby, odpovedať na vaše otázky, vylepšiť naše internetové stránky, podniknúť marketing, alebo na účely odhaľovania alebo predchádzania nezákonným činnostiam. Vzhľadom na obchodný kontext, v ktorom spracúvame vaše osobné údaje, a bezpečnostné opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu vašich osobných údajov (vrátane informácií uvedených v časti „Ako chránime vaše informácie “ nižšie), naše legitímne záujmy nie sú menej dôležité ako vaše individuálne práva a slobody. Môžeme mať iné oprávnené záujmy a ak je to vhodné, v príslušnom čase vám poskytneme jasné informácie o tom, aké sú tieto legitímne záujmy.Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, podľa ktorého získavame a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Ako chránime vaše informácie?

Používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré o vás získavame a spracúvame. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti zodpovedajúcu riziku spracúvania vašich osobných údajov. Zabezpečujeme prístup k osobným údajom iba tým, ktorí požadujú takýto prístup na plnenie svojich úloh a povinností, a tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby alebo iným spôsobom majú legitímny účel na prístup k nim (pozrite si časť „Komu poskytujeme vaše osobné informácie?“ vyššie). Vždy, keď povoľujeme tretej strane prístup k osobným údajom, vykonáme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie používali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a aby bola zachovaná bezpečnosť a dôvernosť informácií. 

Medzinárodné prenosy údajov

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do iných krajín, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko, a spracúvané tam. Tieto krajiny môžu mať právne predpisy o ochrane údajov, ktoré sa líšia od právnych predpisov vašej krajiny (a v niektorých prípadoch nemusia byť poskytovať rovnakú úroveň ochrany).Konkrétne, servery pre naše internetové stránky sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických a naše spoločnosti, pridružené subjekty a poskytovatelia služieb tretích strán pôsobia na celom svete. To znamená, že keď získavame vaše osobné údaje, môžeme ich spracúvať v ktorejkoľvek z týchto krajín. Používame napríklad platformu na správu vzťahov so zákazníkmi tretej strany, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov v USA. Uskutočňujeme však kroky na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Zahŕňajú napríklad spoliehanie sa na registráciu poskytovateľa služieb tretej strany v rámci štítu ochrany súkromia medzi EÚ a USA (podľa článku 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ďalšie podrobnosti o ochrane poskytnutej vašim osobným údajom je možné poskytnúť na požiadanie, a to tak, že nás kontaktujete pomocou údajov uvedených nižšie v časti „Ako nás kontaktovať“.

Uchovávanie údajov

Uchovávame osobné údaje, ktoré od vás získavame, pokiaľ máme na to pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu. Ak ste klientom alebo predajcom (alebo zástupcom klienta alebo predajcu), informácie budú uchované na určitý čas, aby sme mohli poskytovať naše služby, dodržiavať príslušné právne, daňové alebo účtovné požiadavky a v prípade potreby na zriadenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak nemáme pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, buď ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uchovávané v archívoch zálohovania), bezpečne uchováme vaše osobné údaje a oddelíme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracúvania, pokiaľ nie je možné odstrániť ich. 

Vaše práva na ochranu údajov

Ak sa uplatňujú európske právne predpisy o ochrane údajov, máte nasledujúce práva:

 • Ak si želáte opraviť, aktualizovať svoje osobné údaje, požiadať o ich vymazanie alebo pristupovať k nim, môžete to kedykoľvek urobiť tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie. 
 • Okrem toho môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a požiadať nás o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov alebo požiadať o ich prenos. Opäť môžete uplatniť tieto práva tým, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie v časti „Ako nás kontaktovať“
 • Kedykoľvek máte právo na zrušenie marketingovej komunikácie, ktorú vám pošleme. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ alebo „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré vám pošleme, alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]. Ak chcete zrušiť iné formy marketingu (napríklad poštový marketing alebo telemarketing), kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti "Ako nás kontaktovať“.
 • Podobne, ak sme získali a spracúvali vaše osobné údaje s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, ani nebude mať vplyv na spracúvanie vašich osobných informácií vykonávaných na základe iných zákonných dôvodov spracúvania ako súhlas.

Máte právo podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov ohľadne nášho získavania a používania vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu pre ochranu údajov.Reagujeme na všetky žiadosti, ktoré dostávame od osôb, ktoré chcú uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Odkazy na iné internetové stránky

Používame odkazy na iné internetové stránky. Nie sme zodpovední za obsah ani zásady ochrany osobných údajov týchto internetových stránok týkajúce sa spôsobu, akým sa zaobchádza s informáciami o ich používateľoch. Najmä, ak to nie je výslovne uvedené, nie sme zástupcovia týchto internetových stránok alebo inzerentov, ani nie sme oprávnení vystupovať v ich mene. V každom prípade by ste mali preskúmať postupy ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Heslá

Aby sme vám poskytli prispôsobenejšie služby, môžeme vás požiadať, aby ste vytvorili jedno alebo viac hesiel, aby ste získali prístup k určitým službám alebo častiam na našich internetových stránkach. Za kontrolu a používanie každého hesla, ktoré vytvoríte, ste zodpovední sami a odporúčame, aby ste nepoužívali staré heslo a vytvorili si silné heslo.

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii nášho oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom zmien, ktoré vykonávame. Získame váš súhlas na uplatnenie akýchkoľvek významných zmien oznámenie o ochrane osobných údajov, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane údajov. To, kedy bolo toto oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizované, si môžete pozrieť kontrolou dátumu aktualizácie zobrazenej v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. 

Ako nás kontaktovať

Ak ste dostali e-mail alebo e-maily od spoločnosti Cushman & Wakefield, ktoré už nechcete dostávať, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Ak máte inak akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa používania svojich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: [email protected]