Výšková budova

Definícia

Ide o vysokú budovu alebo stavbu, ktorá slúži ako obytná budova alebo komerčná budova (napríklad administratívna). Za výškové budovy môžeme považovať budovy vyššie ako 30 metrov a nižšie ako 150 m, pri vyššej budove ako 150 m už môžeme hovoriť o mrakodrape. Vysoká budova sa stavia väčšinou zo železobetónu a oceľového skeletu.

Popis

Výškové budovy sa stali možnými s vynálezom výťahu a lacnejších stavebných materiálov.

Výškové konštrukcie predstavujú pre stavebných a geotechnických inžinierov osobitné výzvy pri návrhu, najmä ak sa nachádzajú v seizmicky aktívnej oblasti alebo ak podložné pôdy majú geotechnické rizikové faktory.

Predstavujú tiež vážne výzvy pre hasičov počas núdzových situácií vo výškových konštrukciách. 

Typy výškových budov

Existujú rôzne typy výškových budov klasifikovaných podľa ich primárneho použitia:Administratívne budovy

Administratívna budova

Je stavba určená na podnikanie, spravidla rozdelená na jednotlivé kancelárie a ponúkajúca priestory na prenájom.

Hotelové budovy

Ide o budovy, ktoré poskytujú pohodlné ubytovanie a ďalšie služby ako sú jedlo, nápoje, zábavu, obchodné prostredie.

Obytné a bytové domy

Obytný dom obsahuje samostatné obydlia, v ktorých môže osoba bývať alebo sa pravidelne zdržiavať. Každá rezidencia obsahuje samostatné zariadenia na varenie a kúpeľňu a môže byť známa ako byt, rezidencia, nájomný dom alebo kondominium.

Budovy so zmiešaným využitím

Budova so zmiešaným využitím môže obsahovať kancelárie, byty, rezidencie a hotelové izby v oddelených častiach tej istej budovy. 

Okrem toho existujú dva typy konštrukcií bežne spojených s budovami, ktoré sú technicky klasifikované ako výškové budovy, ale zvyčajne sa od nich nevyžaduje, aby vyhovovali zákonom, predpisom a normám o výškových budovách. Týmito stavbami sú:

  • stavby využívané výlučne ako otvorené parkovacie stavby,
  • stavby, kde všetky podlažia nad hranicou výškovej budovy slúžia na otvorené parkovanie.

Share this article