Prieskum trhu

Definícia

Prieskum trhu je definovaný ako systematický zber a analýza údajov o konkrétnom cieľovom trhu alebo definovanom segmente. Zahŕňa informácie pre obchodné potreby, ako je ponuka a dopyt, konkurenti, produkty a spotrebitelia.

Popis

Prečo je prieskum trhu dôležitý?

Pravidelné vykonávanie prieskumu trhu je nevyhnutné na to, aby ste udržali krok so súčasnými trendmi na trhu a udržali si konkurenčnú výhodu.

Prieskum trhu vám pomôže identifikovať vaše najväčšie hrozby. Rovnako vám poskytuje jasný obraz o príležitostiach, ktoré môžete využiť na vyššiu návratnosť vašich obchodných investícií.

Pochopenie vášho špecifického trhu na rôznych úrovniach a z rôznych perspektív vám pomôže dosiahnuť dobre informované rozhodnutia založené na reálnych údajoch

Ako vykonávať prieskum trhu?

Spoločnosti môžu vykonávať prieskum trhu rôznymi spôsobmi. Po prvé, je užitočné pochopiť rozdiel medzi dvoma hlavnými kategóriami získavania údajov z prieskumu trhu:

  • Primárny prieskum trhu

Ide o údaje, ktoré spoločnosť alebo odborník zhromažďuje v mene spoločnosti na účely prieskumu trhu. Inými slovami, ide o terénny výskum. Niektoré primárne výskumy sú prieskumné, čo znamená, že sú viac otvorené, a iné formy primárneho výskumu majú za cieľ poskytnúť pohľad na konkrétne otázky alebo problémy.

  • Sekundárny prieskum trhu

Tento typ prieskumu zahŕňa použitie údajov, ktoré už existujú a sú vám k dispozícii na účely prieskumu trhu. Môžete si napríklad pozrieť vládne údaje zo sčítania ľudu, správy o údajoch z odvetvia alebo štatistiky o trendoch na trhu. Tento typ prieskumu môže poskytnúť dobrý východiskový bod pre širšie pochopenie trhu a získanie informácií o konkurencii.

Zdroj: dreamstime.com
Zdroj: dreamstime.com
Share this article