Licenčná zmluva

Definícia

Ide o písomnú zmluvu, ktorá je uzatvorená medzi dvoma stranami – a to poskytovateľom licencie a nadobúdateľom licencie. 

Touto zmluvou dáva vlastník nehnuteľnosti nadobúdateľovi licencie právo používať svoj majetok počas určitého časového obdobia. Poskytovateľ licencie zvyčajne od nadobúdateľa dostane nejaké peniaze, ktoré slúžia ako protihodnota za prístup k jeho majetku. 

Popis

Licencovať možno všetky druhy obchodného majetku, hoci licencovanie väčšinou zahŕňa duševné vlastníctvo, ako sú autorské práva, patenty a ochranné známky. 

Dohody týkajúce sa licencovania sa zvyčajne podpisujú tak, aby sa zabezpečili tie vlastnosti, ktoré nie sú hmotné.

Špecifické typy licenčných zmlúv

  • Licencie na obchodné tajomstvo:

Popisuje, ako, kde a kedy môžete použiť obchodné tajomstvo subjektu.

  • Licencie na ochranné známky:

Popisuje, ako môžete používať ochrannú známku.

  • Patentové licencie:

Popisuje vaše právo predávať, používať, vyrábať, distribuovať a exportovať produkt, ktorý je patentovaný.

  • Licencie týkajúce sa autorských práv:

Popisuje vaše právo reprodukovať a predávať dielo chránené autorskými právami.

Share this article